Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.ermio.cz
 
Dodavatel:
Emio Corporation s.r.o.
IČO: 017 44 020
DIČ: CZ 017 44 020
se sídlem Praha 6, Břevnov, Hoštálkova 67/635, PSČ 169 00
vedená v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze pod sp.zn. C 21051 
adresa pro doručování elektronické pošty: info@ermio.cz
Kontaktní adresa: Bělohorská 2458/239, Praha 6, Břevnov, PSČ 16900
Vracení zboží / Sklad: Bělohorská 2458/239, Praha 6, Břevnov, PSČ 16900
Kontaktní telefon: +420 725 117 929
 
Bankovní spojeni:
 
ČSOB a.s. 
Číslo účtu CZK: 258789088 / 0300 
SWIFT: CEKOCZPP
 
 
Spojení na Slovensko
Číslo účtu: 4019279150/7500
 
 
(dále jen "dodavatel" či "prodávající")
 
 
Dodavatel je plátcem DPH.
 
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li kupujícím spotřebitel,  řídí se otázky neupravené obchodními podmínkami též příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb., v platném znění), týkajícími se závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, dále se řídí  zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění)
 
 
čl. I
Uzavření smlouvy
 
Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické práv k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za něj dodavateli kupní cenu.
 
Smlouvu kupující uzavře tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách dodavatele tím, že  odešle objednávku na požadované zboží, vložené do košíku.  Objednání zboží lze provést i formou e-mailové zprávy.
 
Seznam zboží na internetových stránkách dodavatele obsahuje názvy, výrobce a charakteristiky nabízeného zboží, ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. 
 
Dodavatel nezaručuje dostupnost zvoleného zboží, ani dobu dodání, která je u produktů uvedena, garantuje však ceny, které jsou platné v době objednávky. Pro objednávky v jiné než české měně jsou závazné ceny v Kč.
 
Než kupující závazně odešle objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. K tomu, aby kupující odeslal objednávku, je nutné, aby akceptoval všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) dodavatele, zveřejněné na internetových stránkách dodavatele. Bez akceptace VOP není možné objednávku odeslat. Akceptací VOP a odesláním objednávky kupující vyjadřuje vůli řídit se ustanoveními VOP. 
 
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky dodavatelem, za předpokladu, že zásoby zvoleného zboží nebyly vyčerpány a dále za předpokladu, že dodavatel je z provozních důvodů schopen závazek splnit.
 
V případě, že jsou výše uvedené podmínky pro uzavření smlouvy splněny, potvrdí uzavření smlouvy dodavatel kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email. Jeho přílohou bude znění VOP dodavatele.
 
Do doby, než bude dodavatelem započato s přípravou zásilky k jejímu odeslání kupujícímu, je kupující oprávněn učinit změnu kupní smlouvy co do požadovaného zboží. Poté, co dodavatel započal s přípravou zásilky k jejímu odeslání, či poté, co byla zásilka již odeslána, je zákazník oprávněn požádat dodavatele ve lhůtě jednoho týdne od převzetí zboží o výměnu zboží za jiné, za předpokladu, že doručí dodavateli zpět zakoupené zboží v neporušeném stavu, včetně obalu a všech visaček, tedy ve stavu, který umožní jeho další prodej dodavatelem. Pokud zákazník nezvolí způsob dopravy vyměněného zboží, náleží volba způsobu dopravy dodavateli. V případě žádosti o výměnu zboží je dodavatel oprávněn účtovat kupujícímu paušální manipulační poplatek ve výši 100,-Kč, který kupující uhradí předem převodem na bankovní účet dodavatele či v hotovosti  při převzetí dobírkové zásilky.
 
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze jinak měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně jednoho roku od jejího uzavření.
 
Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické práv k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za něj dodavateli kupní cenu.

Dodavatel kupujícímu odevzdá věc Prodávající kupujícího informuje o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

 
čl. II
Dodací lhůta
 
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.
 
V případě objednání více zboží v jedné objednávce s různými dodacími lhůtami bude odesláno po zkompletování celé objednávky, tedy podle nejdelší dodací doby z uvedených u jednotlivých objednaných výrobků. Dodání zboží je možné rozdělit po předchozí domluvě na více zásilek. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce nebo poté změněnou kupujícím písemnou formou.
 
Kupující se zavazuje dodané zboží převzít.
 
 
l. III
Způsob dopravy
 
Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, před závazným objednáním, případně zaplacením zboží. 
kupující má taktéž možnost po předchozí domluvě s dodavatelem převzít zboží osobně. V případě  zaslání zboží je dodavatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek za balné, o jehož výši bude kupující informován před odesláním objednávky dodavateli.
 
 
čl. IV
Způsob uhrazení kupní ceny
 
Kupující může kupní cenu uhradit buď předem, nebo při dodání zboží.
 
Zboží je možné v plné výši uhradit poukázáním kupní ceny předem na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky), který platbu identifikuje.
 
V případě volby platby předem je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 10 dnů od potvrzení kupní smlouvy dodavatelem. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, kupní smlouva se ruší. Pro takový případ se kupující dohodli na tak, že kupující je povinen uhradit dodavateli  částku ve výši 500,- Kč, k čemuž dává kupující výslovný souhlas. Tato dohoda o úhradě uvedené částky je samostatným závazkem, nastupujícím po zrušení kupní smlouvy.
 
Pokud kupující provede úhradu v termínu do 4 dnů od potvrzení jeho objednávky ze strany dodavatele, ručí dodavatel za dostupnost zboží skladem s termínem dodání do 7 pracovních dnů.
 
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. 
 
Dodavatel může poskytovat slevové kupóny, a to buď na určitou částku z kupní ceny či na částku vyjádřenou procentem z kupní ceny. K získání slevy musí být kupón řádně uplatněn u dodavatele.  Kupón nelze uplatnit po uplynutí stanovené lhůty jeho platnosti. Oprávněným uplatněním kupónu vzniká kupujícímu právo na určenou slevu z kupní ceny jím objednaného, zakoupeného a zaplaceného  zboží. Uplatněním kupónu nevzniká kupujícímu právo na jakékoliv finanční plnění ze strany dodavatele.  V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena pouze částka odpovídající jím zaplacené kupní ceně po uplatnění slevy. kupující může v rámci objednávky uplatnit vždy pouze jeden kupón. Kumulace slev není možná.
 
 
čl. V
Převzetí zboží
 
Při osobním převzetí je kupující  povinen si zboží řádně prohlédnout. Je-li zásilka zboží zjevně poškozená, je kupující povinen požádat doručovatele o otevření zásilky a vyhotovení záznamu o poškození, případně zásilku odmítnout a o této skutečnosti  informovat dodavatele. 
 
 
čl. VI
Nevyzvednutí zásilky na dobírku
 
Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní dobírky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě že kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli  částku  ve výši  700,- Kč. V případě odmítnutí převzetí či nevyzvednutí zásilky do zahraničí (mimo ČR) se sjednává částka  ve výši 1.200,-Kč, vše splatno dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky dodavateli. K tomuto dává kupující výslovný souhlas. Tato dohoda o úhradě uvedených částek je samostatně sjednaným závazkem.
 
Dodavatel je dále oprávněn zveřejnit takovou skutečnost na internetových stránkách informujících o nespolehlivých zákaznících (http://www.nespolehlivizakaznici.eu) a jiných obdobných portálech a zároveň kupující bere na vědomí, že v takovém případě je vyloučen z okruhu osob, vůči kterým je nabídka prostřednictvím internetových stránek dodavatele činěna. Kupní smlouvu může takový zákazník uzavřít pouze za předpokladu akceptace jeho návrhu na uzavření smlouvy ze strany dodavatele, a to jen za předpokladu  platby kupní ceny předem.
 

čl.VII
Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy
 
Dodavatel spotřebiteli sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od dodavatele
c) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném dodavatelem uváděny včetně  DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,  náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady
d) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 
čl. VIII
Možnost Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Spotřebitel může od smlouvy  odstoupit prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané dodavateli, s tím, příp.  korespondenčně na adrese sídla dodavatele.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od dodavatele obdržel, a to na své náklady.
 
Spotřebitel  se zavazuje zboží vrátit nepoužité, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, včetně všech visaček (vč. příp. datového kódu)   a označení, které byly na zboží umístěny. V případě, že zboží nebude vráceno v takto popsaném stavu, sjednávají si spotřebitel s dodavatelem, že snížení hodnoty zboží činí nejméně 25% z jeho původní ceny.
  
Spotřebitel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a dále za snížení hodnoty zboží vzniklé způsobem popsaným v předchozím odstavci.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně  na dodání (pokud nemá spotřebitel právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
čl. IX
Ujednání o odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele
 
 Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:
-       ztratil z provozních důvodů či důvodů na straně třetích osob dodat kupujícím zvolené zboží,
-        kupující je uveden v jakémkoliv  registru nespolehlivých kupujících, např.  na stránkách http://www. nespolehlivizakaznici. cz nebo porušil své závazky vůči dodavateli, zejm. tím, že od něj nepřevzal zásilku a zboží neuhradil.
 
Odstoupení od smlouvy sdělí dodavatel kupujícímu a vrátí případně již přijatou kupní cenu.
 

čl. X
Odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží

Dodavatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. 
 
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) případu opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci  vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Nemá-li věc vlastnosti uvedený výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 
Další ustanovení o odstoupení od smlouvy
kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující dodavateli, co ještě vrátit může, a dá dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 
 
čl. XI
Postup a vyřízení reklamace
 
Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u dodavatele či prostřednictvím e-mailu: info@ermio.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Kupující uvede zejména název výrobku, číslo faktury za zboží nebo objednávky, popis problému a případně kontaktní údaje pro urychlení komunikace.  
Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží čisté a  hygienicky nezávadné. dodavatel je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). 
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 
 
čl. XII
Komunikace mezi kupujícím a dodavatelem
 
Kupující souhlasí, že veškerá komunikace mezi dodavatelem a kupujícím může být uskutečňována elektronickou poštou (na e-mailovou adresu dodavatele - info@ermio.cz,  na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), pokud se strany nedohodnou jinak. Za tímto účelem se kupující zavazuje v době od uskutečnění objednávky pravidelně kontrolovat svoji e-mailovou poštu, a to nejméně 1x denně, a to až do doby splnění všech závazků plynoucích oběma smluvním stranám z uzavřené kupní smlouvy.
 
čl. XIII
Ochrana osobních údajů kupujícího
 
Dodavatel shromažďuje se souhlasem kupujících jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek kupujícím v budoucnu.
Kupující odesláním objednávky projevuje svůj souhlas, že mu může dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 
Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 
Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě vyjma smluvnímu přepravci pro zajištění doručení zboží či společnostem zajišťující marketing pro dodavatele.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím menu v registračních údajích na webových stránkách (menu registrace)  tak, že základě odhlášení kliknutím v newsletterech na příslušný odkaz.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Emio Corporation s.r.o. získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestlite se rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporvat vás jako našeho zákazníka. 

 
Podrobně o ochraně osobních údajů v článku Ochrana osobních údaju.
 
 
čl. XIV
Závěrečná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.